Informació per al sol·licitant

Sobre la seguretat a l'enviament de les seves dades personals

Per seguretat, tots els que vostè sol·liciti s'enviaran al nostre servidor web de forma XIFRADA.

Avís sobre la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal

El servei de Tràmits per Internet que ofereix l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat requereix dels seus usuaris dades de caràcter personal, per poder portar a terme un seguiment de seguretat i control de les diferents gestions (tramitacions) que el propi sol·licitant inicia. Vostè presta el seu consentiment exprés per poder realitzar aquestes finalitats, en cas contrari pot exercir el seu dret d'oposició al tractament a l'adreça que apareix més avall. Aquest Ajuntament compleix les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas.

Les dades facilitades per els usuaris d'aquests serveis s'incorporaran als fitxers informatitzats, segons la legislació o la normativa vigent, garantint la confidencialitat en el tractament de la informació que aquest contenen mitjançant l'establiment de mesures tècniques i organitzatives. Sent el titular del fitxer l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Per l'exercici de drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició i que estan previstos a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els ciutadans poden dirigir-se a la següent adreça:

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat
Plaça Santa Magdalena, Esplugues de Llobregat 08950 (Barcelona)

A la petició, haurà d'adjuntar la següent informació: