CAST  |  
Imagen de Bienvenida
Estàs a: Inici Empreses Alcaldessa

Alcaldessa

alcaldessa esplugues
Pilar Díaz Romero, PSC
El web de l´Alcaldessa >>


És la presidenta de la Corporació i cap de l´Administració Municipal, i com a tal exerceix unes atribucions i competències regulades a la normativa vigent.

Competències
Hi ha algunes atribucions i competències de l´Alcaldessa que es poden delegar en qualsevol regidor o regidora del consistori, però hi ha d´altres que no es poden delegar:


Indelegables
. Dirigir el govern i l´administració municipal.
. Dictar bans.
. Desenvolupar la prefectura superior de tot el personal de la corporació.
. Exercitar les accions judicials i administratives en cas d´urgència.
. Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o infortunis públics o greus riscs, les mesures necessàries i adequades, havent de donar compte al Ple de l´Ajuntament.
. Convocar i presidir les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local.
. Nomenar els/les tinents/es d´alcalde.
. Efectuar delegacions de les seves atribucions.
. Designar els membres de la Junta de Govern Local.

Delegables
. Representar l´Ajuntament. Convocar i presidir les sessions de qualsevol òrgan municipal diferent del Ple i de la Comissió de Govern.
. Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals.
. Disposar despeses, dins dels límits de la seva competència i les expressament previstes en les bases d´execució dels Pressupostos.
. Exercir la prefectura de la Policia Municipal, així com els nomenaments i sancions del funcionariat que porti armes.
. Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals.
. Contractar obres i serveis sempre que la seva quantia no excedeixi del 5 % dels recursos ordinaris del Pressupost ni del 50 % del límit general aplicable a la contractació directa de conformitat amb el procediment legalment establert.
. Atorgar les llicències.
. Acomiadar el personal laboral, havent de donar compte al Ple de l´Ajuntament, a efectes de la seva ratificació.
. Les que expressament li atribueixin les lleis i aquelles que la legislació de l´Estat o de la Generalitat de Catalunya assigni al municipi i no atribueixi a altres òrgans municipals.