CAST  |  
Imagen de Bienvenida

Ple

El consistori de l´Ajuntament d´Esplugues de Llobregat està format per 21 regidors i regidores. Els resultats de les eleccions municipals celebrades el 24 de maig de 2015 van distribuir el consistori de la manera següent (Els tinents i les tinentes d´alcaldia i regidors/es delegats/ades responsables de les àrees i regidories van ser nomenats en el moment d´aprovació del nou cartipàs): 

 

Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrès Municipal

Rafael Sebastià Irla, 1.C.P. 08950

Tel 93 372 33 54

http://www.esplugues.socialistes.cat

esplugues@socialistes.cat  

Pilar Díaz Romero

Alcaldessa
Eduard Sanz García

Sara Forgas Úbeda

Javier Giménez González

Mariber Peláez Díaz

José Antonio Hernández Sánchez

Montse Zamora Angulo

Manuel Pozo López

Maribel Aguilera Mulero

Ciutadans - Partido de la Ciudadanía 

Plaça Santa Magdalena,13 C.P. 08950 

Tel 93 371 33 50

http://baixllobregat.ciudadanos-cs.org

esplugues@ciudadanos-cs.org

Julio Roldán Moreno 
 

Esquerra Republicana de Catalunya- Gent d´Esplugues- Avancem- Acord Municipal 

C. Eduard Toldrà, 15 local 3. C.P. 08950 

Tel 617 765 905

http://www.esquerra.cat/esplugues 

esplugues@esquerra.cat

Oriol Torras i Planas 
Hermínia Villena i Collado
 

Partido Popular Esplugues de Llobregat 

Josep Anselm Clavé, 27.C.P. 08201 

Tel 93 473 96 42 | Fax: 93 473 96 42

http://www.ppesplugues.com

ppcesplugues@hotmail.com

Mercè Haro Capell
Marcos Sánchez Siles
 

Iniciativa per Catalunya Verds- Moviment d´Esquerres - Alternativa Socialista- Entesa 

Josep Anselm Clavé, 47.C.P. 08950 

Tel 93 473 73 13 | 93 473 24 03

http://www.iniciativa.cat/esplugues

>icv@esplugues.cat

Estefanía Zafra Rodríguez
Partit Demòcrata Europeu Català 

Sant Francesc Xavier, 34 baixos.C.P.08950>

Tel 93 371 34 48

http://www.PartitDemocrata.cat  

pdecat@esplugues.cat 

Santi Siquier Fadó

Candidatura d´Unitat Popular - Poble actiu 

Plaça Santa Magdalena,13 C.P. 08950 

Tel 93 371 33 50

http://espluguesdellobregat.cup.cat

esplugues@cup.cat

Anna Coll Zabala
 

Canviem Esplugues 

Plaça Santa Magdalena,13 C.P. 08950 

Tel 93 71 33 50

canviemesplugues@gmail.com

Julián Carrasco González

Regidora no adscrita 

Plaça Santa Magdalena,13 C.P. 08950 

Tel 93 71 33 50

laurabenito@esplugues.cat

Laura Benito Llenas

Regidor no adscrit 

Plaça santa Magdalena, 13 C.P. 08950

Tel 93 371 33 50

albertcomellas@esplugues.cat

Albert Comellas Novillo

El Ple de l´Ajuntament celebra les seves sessions a la Sala de Plens de l´Ajuntament, i aquestes poden ser, ordinàries i extraordinàries.

El Ple de la Corporació celebrarà sessions ordinàries amb periodicitat mensual, el tercer dimecres hàbil de cada mes, per la tarda, a les 18 hores. En cas que el tercer dimecres fos inhàbil, es traslladarà la sessió, ordinàriament, al primer dimecres hàbil següent. Durant el mes d´agost, donat el període vacacional, no se celebraran sessions

Sota la presidència de la Sra. Alcaldessa, és integrat per tots els regidors i les regidores.

Les atribucions del Ple de l´Ajuntament les regula el Reglament Orgànic Municipal i poden ser de caràcter delegable i indelegable:

Són atribucions del Ple de l´Ajuntament de caràcter delegable, les següents:

. L´exercici de les accions administratives i judicials.

. L´alienació del patrimoni.

. Les que expressament li atribueixin les normes de l´Estat i de la Generalitat de Catalunya.

. La contractació de personal, si bé, per motius d´urgència, aquesta podrà ser acordada per la Junta de Govern Local, en aquest cas l´esmentat acord haurà de ser ratificat pel Ple, a la propera sessió que es faci.

Corresponen al Ple de l´Ajuntament les següents atribucions, de caràcter indelegable:

. El control i la fiscalització dels òrgans de govern.

. Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals, alteracions del terme municipal, creació o supressió de municipis, creació d´òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el seu canvi de nom i l´adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.

. L´aprovació dels plans i altres instruments d´ordenació i de gestió previstes en la legislació urbanística.

. L´aprovació, modificació i derogació del Reglament orgànic municipal i de les ordenances.

. La determinació dels recursos propis de caràcter tributari, I´aprovació i modificació dels pressupostos, la disposició de despeses dels assumptes de la seva competència i l´aprovació de comptes.

. L´aprovació de les normes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.

. L´acceptació de la delegació de competències realitzades, a favor de l´Ajuntament, per altres administracions públiques.

. El plantejament de conflictes de competències amb altres entitats locals i altres administracions públiques, així com la resolució de conflictes i atribucions que afectin el Ple, la Comissió de Govern i membres dels seus òrgans.

. L´aprovació de la plantilla de personal, la relació de llocs de treball, les bases de les proves de selecció de personal i dels concursos de provisió de llocs de treball, la fixació de les quanties de les retribucions complementàries dels funcionaris o les funcionàries municipals i el nombre i règim del personal eventual, en els termes previstos en la legislació vigent.

. La separació del servei dels funcionaris o les funcionàries de la corporació, llevat dels funcionaris o funcionàries amb habilitació nacional.

. La ratificació de l´acomiadament del personal laboral.

. L´alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

. Les matèries que requereixin per a la seva aprovació majoria especial.

. La votació sobre la moció de censura a l´alcalde.

. La delegació de les seves atribucions en altres òrgans i autoritats municipals.

Convocatòries

La convocatòria de les sessions ordinàries es notifiquen a cada regidor o regidora amb una antelació de 2 dies hàbils. Les convocatòries de les sessions amb esment dels assumptes inclosos a l´ordre del dia, i expressió de la data, hora i lloc de celebració, es notifiquen a les entitats ciutadanes.

Actes

El secretari de la Corporació, aixeca acta del contingut de la sessió en la qual s´inclouen els acords adoptats, amb el text íntegre dels dictàmens i un extracte de les intervencions dels regidors o les regidores, llevat que es sol·liciti expressament la constància en acta d´una determinada intervenció. En aquest supòsit es realitza l´esmentada constància d´una manera exhaustiva.

Actes i acords de ple

Seguiment de les mocions aprovades pel Ple

Seguiment de les propostes ciutadanes aprovades pel Ple