CAST  |  
Imagen de Bienvenida

Ple

El consistori de l´Ajuntament d´Esplugues de Llobregat està format per 21 regidors i regidores. Els resultats de les eleccions municipals celebrades el 24 de maig de 2015 van distribuir el consistori de la manera següent (Els tinents i les tinentes d´alcaldia i regidors/es delegats/ades responsables de les àrees i regidories van ser nomenats en el moment d´aprovació del nou cartipàs): 

 
 

Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrès Municipal
Rafael Sebastià Irla, 1.C.P. 08950
Tel 93 372 33 54

http://www.esplugues.socialistes.cat
esplugues@socialistes.cat  

 
 

Esquerra Republicana de Catalunya- Gent d´Esplugues- Avancem- Acord Municipal
Av. de Cornellà, 63-65 2-B. C.P. 08950
Tel 617 765 905

http://www.esquerra.cat/esplugues 
esplugues@esquerra.org

Oriol Torras i Planas 
Hermínia Villena i Collado
  

Partido Popular Esplugues de Llobregat
Josep Anselm Clavé, 27.C.P. 08201
Tel 93 473 96 42 | Fax: 93 473 96 42

http://www.ppesplugues.com
ppcesplugues@hotmail.com

 


 

Iniciativa per Catalunya Verds- Moviment d´Esquerres - Alternativa Socialista- Entesa
Josep Anselm Clavé, 47.C.P. 08950
Tel 93 473 73 13 | 93 473 24 03

http://www.iniciativa.cat/esplugues
icv@esplugues.cat

Estefanía Zafra Rodríguez
 

Partit Demòcrata Europeu Català 
Sant Francesc Xavier, 34 baixos.C.P.08950
Tel 93 371 34 48


http://www.PartitDemocrata.cat
pdecat@esplugues.cat

 
 

Candidatura d´Unitat Popular - Poble actiu
Plaça Santa Magdalena,13 C.P. 08950
Tel 93 371 33 50

http://espluguesdellobregat.cup.cat
esplugues@cup.cat

 
 

Canviem Esplugues
Plaça Santa Magdalena,13 C.P. 08950
Tel 93 71 33 50

canviemesplugues@gmail.com

Julián Carrasco González

 
 

Regidora no adscrita
Plaça Santa Magdalena,13 C.P. 08950
Tel 93 71 33 50

laurabenito@esplugues.cat

Laura Benito LlenasEl Ple de l´Ajuntament celebra les seves sessions a la Sala de Plens de l´Ajuntament, i aquestes poden ser, ordinàries i extraordinàries.

El Ple de la Corporació celebrarà sessions ordinàries amb periodicitat mensual, el tercer dimecres hàbil de cada mes, per la tarda, a les 18 hores. En cas que el tercer dimecres fos inhàbil, es traslladarà la sessió, ordinàriament, al primer dimecres hàbil següent. Durant el mes d´agost, donat el període vacacional, no se celebraran sessions.

Sota la presidència de la Sra. Alcaldessa, és integrat per tots els regidors i les regidores.
Les atribucions del Ple de l´Ajuntament les regula el Reglament Orgànic Municipal i poden ser de caràcter delegable i indelegable:

Són atribucions del Ple de l´Ajuntament de caràcter delegable, les següents:

. L´exercici de les accions administratives i judicials.

. L´alienació del patrimoni.

. Les que expressament li atribueixin les normes de l´Estat i de la Generalitat de Catalunya.

. La contractació de personal, si bé, per motius d´urgència, aquesta podrà ser acordada per la Junta de Govern Local, en aquest cas l´esmentat acord haurà de ser ratificat pel Ple, a la propera sessió que es faci.

Corresponen al Ple de l´Ajuntament les següents atribucions, de caràcter indelegable:

. El control i la fiscalització dels òrgans de govern.

. Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals, alteracions del terme municipal, creació o supressió de municipis, creació d´òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el seu canvi de nom i l´adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.

. L´aprovació dels plans i altres instruments d´ordenació i de gestió previstes en la legislació urbanística.

. L´aprovació, modificació i derogació del Reglament orgànic municipal i de les ordenances.

. La determinació dels recursos propis de caràcter tributari, I´aprovació i modificació dels pressupostos, la disposició de despeses dels assumptes de la seva competència i l´aprovació de comptes.

. L´aprovació de les normes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.

. L´acceptació de la delegació de competències realitzades, a favor de l´Ajuntament, per altres administracions públiques.

. El plantejament de conflictes de competències amb altres entitats locals i altres administracions públiques, així com la resolució de conflictes i atribucions que afectin el Ple, la Comissió de Govern i membres dels seus òrgans.

. L´aprovació de la plantilla de personal, la relació de llocs de treball, les bases de les proves de selecció de personal i dels concursos de provisió de llocs de treball, la fixació de les quanties de les retribucions complementàries dels funcionaris o les funcionàries municipals i el nombre i règim del personal eventual, en els termes previstos en la legislació vigent.

. La separació del servei dels funcionaris o les funcionàries de la corporació, llevat dels funcionaris o funcionàries amb habilitació nacional.

. La ratificació de l´acomiadament del personal laboral.

. L´alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

. Les matèries que requereixin per a la seva aprovació majoria especial.

. La votació sobre la moció de censura a l´alcalde.

. La delegació de les seves atribucions en altres òrgans i autoritats municipals.

Convocatòries

La convocatòria de les sessions ordinàries es notifiquen a cada regidor o regidora amb una antelació de 2 dies hàbils. Les convocatòries de les sessions amb esment dels assumptes inclosos a l´ordre del dia, i expressió de la data, hora i lloc de celebració, es notifiquen a les entitats ciutadanes.

Actes

El secretari de la Corporació, aixeca acta del contingut de la sessió en la qual s´inclouen els acords adoptats, amb el text íntegre dels dictàmens i un extracte de les intervencions dels regidors o les regidores, llevat que es sol·liciti expressament la constància en acta d´una determinada intervenció. En aquest supòsit es realitza l´esmentada constància d´una manera exhaustiva.

Actes i acords de ple

Seguiment de les mocions aprovades pel Ple

Seguiment de les propostes ciutadanes aprovades pel Ple