CAST  |  
Imagen de Bienvenida

Ple

Actes i acords de Ple
Vídeoactes del Ple
Seguiment de les mocions aprovades pel Ple
Seguiment de les propostes aprovades pel Ple

El consistori de l´Ajuntament d´Esplugues de Llobregat està format per  9 regidores i 12 regidors, que representen el 42,8% i el 57,2% respectivament. Els resultats de les eleccions municipals celebrades el 26 de maig de 2019 van distribuir el consistori de la manera següent: 

 

Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrès (PSC-CP)

Rafael Sebastià Irla, 1.C.P. 08950

Tel 93 372 33 54
http://www.esplugues.socialistes.cat
esplugues@socialistes.cat  

 

Pilar Díaz Romero
Alcaldessa

Eduard Sanz García
Sara Forgas Úbeda
Oliver Peña Estévez
Montse Zamora Angulo
Manel Pozo López
Maribel Aguilera Mulero
Javier Giménez González
Montse Pérez Escobar
Joan Marín Maestre
Claudia Acebrón Morales

Grup Municipal Republicà  (GMR) 

C. Eduard Toldrà, 15 local 3. C.P. 08950 
Tel 617 765 905

http://www.esquerra.cat/esplugues 
esplugues@esquerra.cat

Oriol Torras i Planas 
Joan Carles Sillero i Vera
Marta Alarcón i Puerto

Roger Martinez Dias


Grupo Municipal Ciudadanos (Cs) 

Plaça Santa Magdalena,24 C.P. 08950 
Tel 93 371 33 50
https://ciudadanos-esplugues.org/
esplugues@ciudadanos-cs.org

 
Gemma García Cejas
Diego Rodríguez Triano

 

Esplugues en Comú Podem - (ECP) 

Josep Anselm Clavé, 47.C.P. 08950   
Tel 93 473 73 13 | 93 473 24 03

espluguesencomupodem.home.blog
espluguesencomupodem@gmail.com

Jordi Pérez Pineda
Dolores Castro Leiva

 

Grup Municipal Popular (PP) 

Josep Anselm Clavé, 27.C.P. 08201 
Tel 93 473 96 42 | Fax: 93 473 96 42

http://www.ppesplugues.com
ppcesplugues@hotmail.com

Marcos Sánchez Siles

 

Regidor no adscrit

Ahmad-Ali Beizaee Karimi 

 

El Ple de l´Ajuntament celebra les seves sessions a la Sala de Plens de l´Ajuntament, i aquestes poden ser, ordinàries i extraordinàries.

El Ple de la Corporació celebrarà sessions ordinàries amb periodicitat mensual, el tercer dimecres hàbil de cada mes, per la tarda, a les 18 hores. En cas que el tercer dimecres fos inhàbil, es traslladarà la sessió, ordinàriament, al primer dimecres hàbil següent. Durant el mes d´agost, donat el període vacacional, no se celebraran sessions

Sota la presidència de la Sra. Alcaldessa, és integrat per tots els regidors i les regidores.

Les atribucions del Ple de l´Ajuntament les regula el Reglament Orgànic Municipal i poden ser de caràcter delegable i indelegable:

 

Són atribucions del Ple de l´Ajuntament de caràcter delegable, les següents:

. L´exercici de les accions administratives i judicials.

. L´alienació del patrimoni.

. Les que expressament li atribueixin les normes de l´Estat i de la Generalitat de Catalunya.

. La contractació de personal, si bé, per motius d´urgència, aquesta podrà ser acordada per la Junta de Govern Local, en aquest cas l´esmentat acord haurà de ser ratificat pel Ple, a la propera sessió que es faci.

Corresponen al Ple de l´Ajuntament les següents atribucions, de caràcter indelegable:

. El control i la fiscalització dels òrgans de govern.

. Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals, alteracions del terme municipal, creació o supressió de municipis, creació d´òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el seu canvi de nom i l´adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.

. L´aprovació dels plans i altres instruments d´ordenació i de gestió previstes en la legislació urbanística.

. L´aprovació, modificació i derogació del Reglament orgànic municipal i de les ordenances.

. La determinació dels recursos propis de caràcter tributari, I´aprovació i modificació dels pressupostos, la disposició de despeses dels assumptes de la seva competència i l´aprovació de comptes.

. L´aprovació de les normes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.

. L´acceptació de la delegació de competències realitzades, a favor de l´Ajuntament, per altres administracions públiques.

. El plantejament de conflictes de competències amb altres entitats locals i altres administracions públiques, així com la resolució de conflictes i atribucions que afectin el Ple, la Comissió de Govern i membres dels seus òrgans.

. L´aprovació de la plantilla de personal, la relació de llocs de treball, les bases de les proves de selecció de personal i dels concursos de provisió de llocs de treball, la fixació de les quanties de les retribucions complementàries dels funcionaris o les funcionàries municipals i el nombre i règim del personal eventual, en els termes previstos en la legislació vigent.

. La separació del servei dels funcionaris o les funcionàries de la corporació, llevat dels funcionaris o funcionàries amb habilitació nacional.

. La ratificació de l´acomiadament del personal laboral.

. L´alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

. Les matèries que requereixin per a la seva aprovació majoria especial.

. La votació sobre la moció de censura a l´alcalde.

. La delegació de les seves atribucions en altres òrgans i autoritats municipals.

Convocatòries

La convocatòria de les sessions ordinàries es notifiquen a cada regidor o regidora amb una antelació de 2 dies hàbils. Les convocatòries de les sessions amb esment dels assumptes inclosos a l´ordre del dia, i expressió de la data, hora i lloc de celebració, es notifiquen a les entitats ciutadanes.

Actes

El secretari de la Corporació, aixeca acta del contingut de la sessió en la qual s´inclouen els acords adoptats, amb el text íntegre dels dictàmens i un extracte de les intervencions dels regidors o les regidores, llevat que es sol·liciti expressament la constància en acta d´una determinada intervenció. En aquest supòsit es realitza l´esmentada constància d´una manera exhaustiva.