CAST  |  
Imagen de Bienvenida
Estàs a: Inici Organització municipal Junta de Govern

Junta de Govern

La Junta de Govern Local, sota la presidència de l´Alcaldessa, és integrada per 4 regidores i  3 regidors, que representen el 57,1% i el 42,9% respectivament. La competència bàsica de la Junta de Govern Local és la prestació de l´assistència a l´Alcaldessa en l´exercici de les seves atribucions, i es pot encarregar també d´aquelles altres que, l´Alcaldessa o el Ple li deleguin.

Decret de delegacions

 La Junta de Govern celebrarà sessions ordinàries amb periodicitat setmanal, en el dia i hora que determini l´Alcaldessa. Subsidiàriament, s´estableix com a dia de celebració el divendres, a les 14 hores.
Durant el mes d´agost, donat el període de vacances, se celebraran únicament les sessions que puguin resultar necessàries per raons de servei o interès públic.
Les sessions extraordinàries, se celebraran en el moment que l´Alcaldessa determini en la convocatòria de la sessió.

Està configurada amb els membres que a continuació es relacionen, amb la determinació i ordre de substitució dels Tinents o Tinentes d´Alcaldia:

Presidenta
Pilar Díaz Romero. PSC-CP

Membres
Eduard Sanz García. PSC-CP
Sara Forgas Úbeda. PSC-CP
Montserrat Zamora Angulo. PSC-CP
Oliver José Peña Estévez. PSC-CP
Manuel Pozo López. PSC-CP
Maribel Aguilera Mulero. PSC-CP
 

Als efectes de millorar la coordinació i la comunicació horitzontal, hauran d´assistir de manera permanent a les sessions de la Junta de Govern Municipal les Regidores i els Regidors de Districte i els que ostentin delegacions de l´Alcaldia.

Actes i acords de junta