CAST  |  
Imagen de Bienvenida
Estàs a: Inici Organització municipal Junta de Govern

Junta de Govern

La Junta de Govern Local, sota la presidència de l´Alcaldessa, és integrada per 7 regidors o regidores. La competència bàsica de la Junta de Govern Local és la prestació de l´assistència a l´Alcaldessa en l´exercici de les seves atribucions, i es pot encarregar també d´aquelles altres que, l´Alcaldessa o el Ple li deleguin.

Decret de delegacions

 La Junta de Govern celebrarà sessions ordinàries amb periodicitat setmanal, en el dia i hora que determini l´Alcaldessa. Subsidiàriament, s´estableix com a dia de celebració el divendres, a les 14 hores.
Durant el mes d´agost, donat el període de vacances, se celebraran únicament les sessions que puguin resultar necessàries per raons de servei o interès públic.
Les sessions extraordinàries, se celebraran en el moment que l´Alcaldessa determini en la convocatòria de la sessió.

Està configurada amb els membres que a continuació es relacionen, amb la determinació i ordre de substitució dels Tinents o Tinentes d´Alcaldia:

Presidenta
Pilar Díaz Romero. PSC

Membres
Eduard Sanz García. PSC
Sara Forgas Úbeda. PSC
Montserrat Zamora Angulo. PSC
Oliver José Peña Estévez. PSC
Manuel Pozo López. PSC

Maribel Aguilera Mulero. PSC
 

Als efectes de millorar la coordinació i la comunicació horitzontal, hauran d´assistir de manera permanent a les sessions de la Junta de Govern Municipal les Regidores i els Regidors de Districte i els que ostentin delegacions de l´Alcaldia.

Actes i acords de junta