CAST  |  
Imagen de Bienvenida
Estàs a: Inici Empreses Comissions Informatives

Comissions Informatives

L´Alcaldessa serà la presidenta nata de cada comissió, però la Presidència efectiva, per delegació, serà la següent:

. Comissió Informativa de Serveis Generals i Govern Obert: Alcaldessa, sra. Pilar Diaz   
  
. Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat: 1r. tinent d'Alcaldia, sr. Eduard Sanz    

. Comissió Informativa de Drets Socials, Civils i Ciutadania: 2a. tinenta d'Alcaldia, sra. Sara Forgas 

Cada Grup Municipal podrà designar un suplent per cada titular. La designació de titulars i suplents es farà per escrit del portaveu de cada grup, dirigit a l´Alcaldessa i de l´esmentat escrit es donarà compte al Ple.

L´Alcaldessa podrà, en qualsevol moment, exercir les funcions que li són pròpies i presidir, en conseqüència, qualsevol de les sessions de les comissions informatives creades.

Les Comissions Informatives Permanents celebraran sessions ordinàries amb periodicitat mensual, en els dies i hores que s´estableixin en la primera sessió que celebrin, i les seves funcions i règim de funcionament s´ajustaran al que disposin les normes reglamentàries. Amb caràcter ordinari les Comissions Informatives es reuneixen la setmana anterior a la de celebració del Ple municipal, que  ordinàriament és el tercer dimecres de mes, seguint la següent pauta:

Permanents: Són 3, amb aquests noms i composició:

1) Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat (dijous, a les 19 hores)
2)  Comissió Informativa de Serveis Generals i Govern Obert (dimecres, a les 19 hores)
3) Comissió Informativa de Drets Socials, Civils i Ciutadania (dimarts, a les 19 hores)

A més hi ha la Comissió Especial de Comptes:

Li correspon l´examen, estudi i informe dels comptes anuals de la corporació, i que tindrà la següent composició:
a) L´Alcaldessa-presidenta de l´Ajuntament, que ostentarà la Presidència de la comissió, Sra. Pilar Díaz
b) 9 regidors o regidores:

. 4 nomenats/des pel Grup Municipal Partit del Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-PC):
sra. Montse Zamora, sr. Oliver Peña, sr. Manuel Pozo, sr. Javier Gimenez.
· 2 nomenats pel Grup Municipal Republicà (GMR): Sr. Oriol Torras, sr. Joan Carles Sillero
· 1 nomenat pel Grupo Municipal 
Ciudadanos (Cs): sra. Gemma García 
· 1 nomenat pel Grup Municipal Esplugues en comú Podem (ECP): sr. Jordi Pérez
· 1 nomenat pel Grup Municipal Popular (PP) : 
sr. Marcos Sánchez

Cada Grup Municipal podrà designar un suplent per cada titular. La designació de titulars i suplents es farà per escrit del portaveu de cada grup, dirigit a l´Alcaldessa i de l´esmentat escrit es donarà compte al Ple.
 

c) La Comissió Especial de Comptes celebrarà les sessions que resultin necessàries per donar compliment a les seves competències, prèvia la convocatòria de la Presidència, i ajustarà el seu funcionament a les normes reglamentàries vigents.