CAST  |  
Imagen de Bienvenida
Estàs a: Inici Organització municipal Comissions Informatives

Comissions Informatives

L´Alcaldessa serà la presidenta nata de cada comissió, però la Presidència efectiva, per delegació, serà la següent:

. Comissió Informativa de Recursos Generals i Econòmics:   
  

. Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat:     


. Comissió Informativa de Serveis a les Persones: 

A més, en seran membres de cadascuna d´elles 12 regidors o regidores:

.  nomenats/des pel Grup Municipal Partit del Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-PA):

·  nomenat pel Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya + Gent per Esplugues + Acord Municipal (ERC-GxE-AM):

·  nomenat pel Grup Municipal
Grup Municipal Ciutadans-Partido de la Ciudadania (C´s):

·  nomenat pel Grup Municipal Esplugues en comú Podem - En Comú guanyem (EaCP-ECG):

·  nomenat pel Grup Municipal Partido Popular (PP) : Cada Grup Municipal podrà designar un suplent per cada titular. La designació de titulars i suplents es farà per escrit del portaveu de cada grup, dirigit a l´Alcaldessa i de l´esmentat escrit es donarà compte al Ple.

L´Alcaldessa podrà, en qualsevol moment, exercir les funcions que li són pròpies i presidir, en conseqüència, qualsevol de les sessions de les comissions informatives creades.

Les Comissions Informatives Permanents celebraran sessions ordinàries amb periodicitat mensual, en els dies i hores que s´estableixin en la primera sessió que celebrin, i les seves funcions i règim de funcionament s´ajustaran al que disposin les normes reglamentàries.

Permanents: Són 3, amb aquests noms:

1) Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat

2)  Comissió Informativa de Recursos Generals i Econòmics .

3) Comissió Informativa d´Acció Social i Ciutadania

A més hi ha la Comissió Especial de Comptes:

Li correspon l´examen, estudi i informe dels comptes anuals de la corporació, i que tindrà la següent composició:

a) L´Alcaldessa-presidenta de l´Ajuntament, que ostentarà la Presidència de la comissió, Sra. Pilar Díaz Romero

b) 12 regidors o regidores:

.  nomenats/des pel Grup Municipal Partit del Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-PA):

· 1 nomenat pel Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya + Gent per Esplugues + Acord Municipal (ERC-GxE-AM):

· 1 nomenat pel Grup Municipal
Grup Municipal Ciutadans-Partido de la Ciudadania (C´s):

· 1 nomenat pel Grup Municipal Esplugues en comú Podem - En Comú guanyem (EaCP-ECG):

· 1 nomenat pel Grup Municipal Partido Popular (PP) : Cada Grup Municipal podrà designar un suplent per cada titular. La designació de titulars i suplents es farà per escrit del portaveu de cada grup, dirigit a l´Alcaldessa i de l´esmentat escrit es donarà compte al Ple.

c) La Comissió Especial de Comptes celebrarà les sessions que resultin necessàries per donar compliment a les seves competències, prèvia la convocatòria de la Presidència, i ajustarà el seu funcionament a les normes reglamentàries vigents.