CAST  |  
Imagen de Bienvenida
Estàs a: Inici Organització municipal Comissions Informatives

Comissions Informatives

L´Alcaldessa serà la presidenta nata de cada comissió, però la Presidència efectiva, per delegació, serà la següent:

. Comissió Informativa de Recursos Generals i Econòmics: Alcaldessa, Sra. Pilar Díaz Romero


. Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat: 1r. tinent d´Alcaldia, Sr. Eduard Sanz García


. Comissió Informativa de Serveis a les Persones: 2a. tenienta d´Alcaldia, Sra. Sara Forgas Úbeda

A més, en seran membres de cadascuna d´elles 12 regidors o regidores:

. 3 nomenats/des pel Grup Municipal Partit del Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-PA)

· 1 nomenat/ada pel Grup Municipal Ciutadans-Partido de la Ciudadania (C´s)

· 1 nomenat/ada pel Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya + Gent per Esplugues (ERC-GpE)

· 1 nomenats/des pel Grup Municipal Partit Popular (PP)

· 1 nomenada pel Grup Municipal Iniciativa per Catalunya Verds-Moviment d´Esquerres-Alternativa Socialista-Entesa (ICV-ME-AS CAT-E)

· 1 nomenat pel Grup Municipal Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT)

· 1 nomenat pel Grup Municipal Candidatura d´Unitat Popular-Poble Actiu (CUP-PA)

· 1 regidor nomenat pel Grup Municipal Canviem Esplugues (CE)

· 1 corresponent a la regidora no adscrita

· 1 corresponent al regidor no adscritCada Grup Municipal podrà designar un suplent per cada titular. La designació de titulars i suplents es farà per escrit del portaveu de cada grup, dirigit a l´Alcaldessa i de l´esmentat escrit es donarà compte al Ple.L´Alcaldessa podrà, en qualsevol moment, exercir les funcions que li són pròpies i presidir, en conseqüència, qualsevol de les sessions de les comissions informatives creades.

Les Comissions Informatives Permanents celebraran sessions ordinàries amb periodicitat mensual, en els dies i hores que s´estableixin en la primera sessió que celebrin, i les seves funcions i règim de funcionament s´ajustaran al que disposin les normes reglamentàries.Permanents: Són 3, amb aquests noms:

1) Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat

2)  Comissió Informativa de Recursos Generals i Econòmics .

3) Comissió Informativa d´Acció Social i Ciutadania

A més hi ha la Comissió Especial de Comptes:

Li correspon l´examen, estudi i informe dels comptes anuals de la corporació, i que tindrà la següent composició:

a) L´Alcaldessa-presidenta de l´Ajuntament, que ostentarà la Presidència de la comissió, Sra. Pilar Díaz Romerob) 12 regidors o regidores:

. 3 nomenats/des pel Grup Municipal Partit del Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-PA): Sr. Javier Giménez González, Sra. Montserrat Zamora Angulo, Sr. Manuel Pozo López

· 1 nomenat pel Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya + Gent per Esplugues (ERC-GpE): Sr. Oriol Torras i Planas

· 1 nomenat pel Grup Municipal Partit Popular (PP): Sr. Marcos Sánchez Silez

· 1 nomenada pel Grup Municipal Iniciativa per Catalunya Verds-Moviment d´Esquerres-Alternativa Socialista-Entesa (ICV-ME-AS CAT-E): Sra. Elisabet Millà Salinas

· 1 nomenat pel Grup Municipal Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) : 
Sr. Santi Siquier

· 1 nomenat pel Grup Municipal Ciutadans-Partido de la Ciudadania (C´s): Sr. Julio Roldán Romero

· 1 nomenat pel Grup Municipal Candidatura d´Unitat Popular-Poble Actiu (CUP-PA): Sra. Anna Coll Zabala

· 1 regidor nomenat pel Grup Municipal Canviem Esplugues (CE): Sr. Julián Carrasco González

· 1 corresponent a la regidora no adscrita: Sra. Laura Benito Llenas

· 1 corresponent al regidor no adscrit: Sr. Albert ComellasCada Grup Municipal podrà designar un suplent per cada titular. La designació de titulars i suplents es farà per escrit del portaveu de cada grup, dirigit a l´Alcaldessa i de l´esmentat escrit es donarà compte al Ple.c) La Comissió Especial de Comptes celebrarà les sessions que resultin necessàries per donar compliment a les seves competències, prèvia la convocatòria de la Presidència, i ajustarà el seu funcionament a les normes reglamentàries vigents.