CAST  |  
Imagen de Bienvenida
Estàs a: Inici Organització municipal Retribucions dels càrrecs electes

Retribucions dels càrrecs electes

- El Ple de l´Ajuntament d´Esplugues, en sessió plenària de 15 de juliol de 2015,  va acordar les retribucions següents, encara vigents.

Retribucions brutes annuals, per dedicació exclusiva
Alcaldessa 55.000 EUR (4.583 EUR  bruts mensuals)
1a Tinença d´alcaldia 53.500
EUR (4.458,34 EUR  bruts mensuals)
2a Tinença d´alcaldia 46.900
EUR (3.908,34 EUR  bruts mensuals)
3a Tinença d´alcaldia 36.000
EUR (3.000,00 EUR  bruts mensuals)
4a Tinença d´alcaldia 36.000
EUR (3.000,00 EUR  bruts mensuals)

Retribucions brutes annuals, per dedicació parcial
Portaveus 18.000
EUR  (1.500 EUR  bruts mensuals)
Dedicació 80h 22.500
EUR (1.875 EUR  bruts mensuals)
Dedicació 60h 18.000
EUR (1.500 EUR  bruts mensuals)
Dedicació 40h 11.200
EUR (933,34 EUR  bruts mensuals)

Percepcions per assistències
Els regidors i regidores que no estiguin inclosos en règim de dedicació exclusiva o parcial cobren quanties per l´assistència efectiva a les sessions dels òrgans dels quals formen part.

Ple 406
EUR
Junta Govern Local 290
EUR
Comissions informatives 250
EUR

- El Ple de l´Ajuntament d´Esplugues, en sessió ordinària de 21 d´octubre de 2015, ha acordat donar compte de la renúncia a les retribucions per dedicació exclusiva formulada per l´Alcaldessa senyora Pilar díaz Romero i les renúncies per dedicació parcial formulades pels regidors senyors Manuel Pozo López i Santiago Siquier i Fadó i les regidores senyores Ma Herminia Villena Collado i Elisabeth Millà Salinas. També ha acordat reconèixer als càrrecs citats el dret a percebre les quanties establertes per assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats del que formen part. 

- El Ple de l´Ajuntament d´Esplugues, en sessió ordinària de 27 d´abril de 2016, ha acordat donar compte de l´adscripció al règim de dedicació parcial comunicat per la regidora senyora Anna Coll Zabala.   

- El Ple de l´Ajuntament d´Esplugues, en sessió ordinària de 20 de juliol de 2016, ha acordat donar compte de l´adscripció al règim de dedicació parcial comunicat per la regidora senyora Estefanía Zafra Rodríguez, amb efectes del dia 23 de juny de 2016

- El Ple de l´Ajuntament d´Esplugues, en sessió ordinària de 26 d´abril de 2017, ha acordat donar compte de la renúncia al règim de dedicació parcial sol·licitada pel regidor senyor Marcos Sánchez Siles, amb efectes del dia 23 de març de 2017.

- El Ple de l´Ajuntament, en sessió ordinària de 17 de maig de 2017, ha acordat incorporar una quantia per asistència a les sessions de la Junta de portaveus de les persones portaveus membres titulars de la Junta, en 240 EUR, amb efectes del dia 1 de juny de 2017. Amb independència del nombre de sessions de la Junta de portaveus que se celebrin, l´import màxim mensual que podrà percebre cada portaveu, per aquest concepte, no podrà superar els 720 EUR mensuals, ni comportar que l´import total a percebre per l´assistència, a les sessions dels diferents òrgans col·legiats de que formi part, superi la retribució que correspon a les persones portaveus incloses en el règim de dedicació parcial.

- L´alcaldia, mitjançant decret núm. 1108 , de 22 de maig de 2017, accepta la dimissió del sr. Albert Comellas de tots els càrrecs de govern municipal i resol que serà aplicable el règim de dedicació parcial propi dels regidors o regidores que no assumeixen funcions delegades.

Assignacions als Grups Municipals
Els grups polítics reben mensualment unes quantitats per a les seves despeses de funcionament, en concret una quantitat fixa de 650
EUR cada grup i 380 EUR per cada membre que tingui el grup en qüestió.