CAST  |  
Imagen de Bienvenida
Estàs a: Inici Organització municipal Règim d'Incompatibilitat dels càrrecs electes

Règim d'Incompatibilitat dels càrrecs electes

L´article 9.1.m) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, estableix que "La informació relativa a l´organització institucional i l´estructura administrativa que l´Administració ha de fer pública en aplicació del principi de transparència ha d´incloure:

m) Les resolucions dictades per l´òrgan competent, en aplicació de la normativa sobre el règim d´incompatibilitats dels alts càrrecs, amb la forma i les condicions que es determinin per reglament
."

En aquest apartat es publicarà la relació de les resolucions d´incompatibilitat dictades pels òrgans competents que afecten a càrrecs electes :

.  Nom i cognom: Mercè Haro Capell

.  Càrrec: Regidora

.  Descripció: Informe favorable sobre compatibilitat amb l´exercici de la funció de mestra d´educació primària, Escola Sant Ildefons de Cornellà.

.  Resolució: Ple de l´Ajuntament.

.  Data resolució: 16-11-2016