CAST  |  
Imagen de Bienvenida
Estàs a: Inici Empreses Directius i càrrecs de confiança

Directius i càrrecs de confiança

NÚMERO, CARACTERÍSTIQUES I RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EVENTUAL DE LA CORPORACIÓ

 

Nº de places i llocs: 1

Denominació: Coordinador/a d’Alcaldia.

Tipus: Confiança i assessorament.

Retribucions i jornada: Grup salarial 12A, nivell classificació A2, jornada índex 1,1148: 46.029,74€ bruts anual

Funcions:

 • Assistir a l’alcaldia en las funcions pròpies de la mateixa  respecte de la direcció i coordinació de l’activitat i serveis del Gabinet d’Alcaldia.
 • Assistir a l'Alcaldia en tot els assumptes requerits i especialment en el seguiment dels programes municipals, el seguiment i la coordinació de l'atenció de la ciutadania que s'adreça a l'Alcaldia.
 • Impulsar i seguir les gestions del  protocol i les activitats protocol·làries de la Corporació.
 • Seguir, donar suport  i coordinar  l’agenda d’activitats de l’ Alcaldessa.
 • Canalitzar i  seguir l’estratègia i el discurs de l’Alcaldessa en totes les seves vessants.
 • Establir relacions amb altres administracions, institucions supramunicipals i la resta d'agents en l'àmbit dels continguts i activitats pròpies de l’alcaldia i els òrgans de govern.
 • Donar suport i assessorar en el conjunt de l’activitat de representació de l’alcaldia i els òrgans de govern.
 • Seguir les relacions institucionals i ciutadanes de l’alcaldessa o alcalde amb les diferents administracions, institucions i associacions ciutadanes, així com amb la ciutadania.
 • Col·laborar en l’avaluació del Programa d’Actuació Municipal, l'impacte global de les polítiques, els programes, els projectes o els serveis impulsats des de la seva àrea de la seva competència.
 • Vetllar per la protecció de dades de caràcter personal i actuar d'acord a criteris d'ètica i transparència.
 • Donar compliment i assegurar l'aplicació de les normes de prevenció de riscos laborals, d'acord amb les responsabilitats derivades del marc legal vigent i de la normativa interna de la Corporació.
 • Participar en totes aquelles comissions i espais de coordinació en els que estigui designat/da, per donar suport i assistència a l’alcaldia i òrgans de govern aportant la informació i coneixement necessaris en l'àmbit de les seves competències d’assessorament de confiança i específic assessorament.
 • Qualsevol altre funció, de caràcter eventual i de confiança, que li sigui encomanada en l’àmbit de les seves competències.

 

- Acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió de data 15 de gener de 2020.

- Vigència: Indefinida, fins al moment de la seva modificació o revisió pel propi Ple de l’Ajuntament.