CAST  |  
Imagen de Bienvenida
Estàs a: Inici Empreses Organismes dependents de l'Ens

Organismes dependents de l'Ens

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, estableix :

"Article 9. Transparència en l´organització institucional i l´estructura administrativa 1. La informació relativa a l´organització institucional i l´estructura administrativa que l´Administració ha de fer pública en aplicació del principi de transparència ha d´incloure:

a) La descripció de l´organització de l´Administració i dels organismes i ens públics vinculats o dependents, i també de les societats, les fundacions públiques i els consorcis dels quals forma part l´Administració, amb la inclusió d´un organigrama actualitzat. b) L´estructura organitzativa interna de l´Administració i dels organismes i entitats a què fa referència la lletra a, amb la identificació dels responsables dels diversos òrgans i llur perfil i trajectòria professionals. c) Les funcions que tenen atribuïdes l´Administració i els organismes i entitats a què fa referència la lletra a, amb indicació de l´ens, l´entitat o l´òrgan que les exerceix en cada cas."

Per identificar a què es refereix l´article 9 quan fa referència als organismes i ens públics vinculats o dependents, i també de les societats, les fundacions públiques i els consorcis dels quals forma part l´Administració, s´ha de tenir present l´article 3.1.b) de la Llei.  

L´article 3.1.b) de la Llei anomena tot un llistat d´ens:"Als organismes i ens públics, les societats amb participació majoritària o vinculades, les fundacions del sector públic, les entitats de dret públic dependents o vinculades amb les administracions a què fa referència la lletra a, [administració de la Generalitat i els ens que integren l´Administració Local] les entitats de dret públic que actuen amb independència funcional o amb una autonomia especial reconeguda per llei que exerceixen funcions de regulació o supervisió externa sobre un determinat sector o activitat, les institucions de la Generalitat a què fa referència el capítol V del títol II de l´Estatut d´autonomia, els col·legis professionals i les corporacions de dret públic en allò que afecta l´exercici de llurs funcions públiques i els consorcis o altres formes associatives i llurs ens vinculats i societats mercantils en què participa de manera majoritària alguna d´aquestes administracions."

 

Fundació Privada Asproseat Proa Esplugues

Mancomunitat Intermunicipal de la Fontsanta

Sociedad Municipal Mixta de Promoción y Gestión de Servicios de Esplugues SA