CAST  |  
Imagen de Bienvenida
Estàs a: Inici Entitats Sociedad Municipal Mixta de Promoción y Gestión de Servicios de Esplugues SA

Sociedad Municipal Mixta de Promoción y Gestión de Servicios de Esplugues SA

1. Acord de creació de la Societat:

a) Acord del Ple de l´Ajuntament, incorporant la memòria i els plecs.
b) Escriptura de constitució i complementària.
c) Escriptura de modificació  dels Estatuts:
d) Capital social: 901.518,157
Eur
e) Titularitat i participació en el capital social:
- Ajuntament d´Esplugues de Llobregat, coeficient de participació del 51%.
- Vopi-aparcaments S.L, coeficient de participació del 49%

2. Competències i funcions:
Gestió del servei integral d´aparcaments al terme municipal d´Esplugues de Llobregat, que comprèn les següents activitats:
1.1.1.1. Promoció, construcció, gestió i explotació d´aparcaments.
1.1.1.2. Instal·lació, explotació i conservació de sistemes de regulació de places d´aparcament a les vies públiques. (Àrea Verda - Zona Blava).
1.1.1.3. Retirada de vehicles de les vies públiques (Grua).
1.1.1.4. Realització d´estudis tècnics sobre regulació del trànsit, la circulació i l´aparcament.
1.1.1.5. Subministrament, instal·lació i conservació de senyalització vial.
1.1.1.6. Desenvolupament i prestació de serveis associats a l´aparcament i el trànsit.
1.1.1.7. Realització d´obres vinculades al seu àmbit d´actuació o vinculades a activitats municipals, encarregades per l´Ajuntament d´Esplugues de Llobregat.
 

3. Organigrama:

a) Junta general d´Accionistes
1. Composició:
- Ajuntament d´Esplugues de Llobregat, coeficient de participació del 51%.
- Vopi-aparcaments S.L., coeficient de participació del 49%
2. Facultats:
Totes les atribuïdes per la legislació vigent a la Junta General d´Accionistes i particularment les següents:
- Aprovació i modificació dels plans i projectes generals dels serveis.
- Emissió d´obligacions i realització d´operacions de crèdit.
- Aprovació dels balanços.
- Qualsevol modificació dels estatuts socials.
- Augment i disminució del capital social.
- Transformació, fusió, escissió o dissolució de la Societat.

b) Consell d´Administració
1. Composició:
- Presidenta: PILAR DÍAZ ROMERO
- Vicepresident: JOSEP M. BARNÉS SABATÉ

- Vocals:
EDUARD SANZ GARCIA
SANTIAGO SIQUIER FADÓ
MARCOS SÀNCHEZ SILES
LAURA DE LA ORZA MARTÍ
JORDI SOLER VILACLARA
JEVA LISO BARBERANA
CLAUDIA OTERO BUIZA

- Secretari no conseller: PEDRO CARMONA PÉREZ
- Vicesecretària: CRISTINA MARTÍN RUBERT
 

2. Facultats:
Corresponen al Consell d´Administració totes les facultats necessàries pel compliment i desenvolupament del objecte social, amb excepció de les que la Llei o els Estatuts de la Societat reserven expressament a la Junta General de Accionistes.
 

c) Consellers Delegats
1. Persones designades:
Ma DEL PILAR DIAZ ROMERO
EDUARD SANZ GARCIA
JOSEP M. BARNÉS SABATÉ
CRISTINA MARTIN RUBERT

2. Facultats delegades:
Les pròpies del Consell d´Administració.

3. Organismes dependents de l´ens:
Cap organisme dependent.
 

4. Codi de conducta: En fase de redacció.
 

5. Agenda Institucional dels alts càrrecs
Periodicitat de les sessions del Consell d´Administració: mensual
Dia de celebració: últim divendres de cada mes
 

6. Agenda d´activitats:

L´agenda de la societat s´ajusta a les tasques pròpies de la gestió dels serveis, sense que existeixi una agenda de caràcter protocol·lari.


7. Dades generals:

7.1. Àmbit territorial d´actuació:
Terme municipal d´Esplugues de Llobregat.
7.2. Activitats desenvolupades en execució del servei:
a) Estacionaments en gestió:
1. Estacionament soterrani en Plaça de Catalunya s/n d´Esplugues de Llobregat:
Nombre de places: La societat gestiona un total de 421 places, de les quals 132 es corresponen amb places de tercers titulars de drets d´ús adherits a l´explotació.
Modalitats d´estacionament: Abonament 24 hores
Abonament dies feiners, de 7,00 á 21,00 h
Abonament festius i nocturn, de 19,00 á 10,00 i festius 24 hores
Estacionament de rotació o curta estada.
2. Estacionament soterrani en Carrer Lluís Companys, sota el Complex Esportiu de Les Moreres.
Nombre de places per règim:  174 places
Rotació curta estada "zona blava": Feiners de 8,00 h a 22 h. Dissabtes: de 8,00 h a 23 h
Altres modalitats d´estacionament: Abonament 24 hores i horaris especials de caràcter promocional.

b) Estacionament regulat en Àrea Verda - Zona Blava:  En fase d´elaboració
1.- Sector Centre:
Àrea Verda: 152
Zona Blava: 151
2.- Sector Can Vidalet:
Àrea Verda: 767
Zona Blava: 141
3.- Sector Finestrelles:
Àrea Verda: 93
Zona Blava: 114
4.- Sector La Plana:
Zona Blava: 33
5.- Sector Can Clota:
Àrea Verda: 300
6.- Sector El Gall:
Àrea Verda: 99
Zona Blava: 87

Nota: Atesa la naturalesa del servei el nombre de places pot ajustar-se a la situació de l´espai urbà i les seves necessitats funcionals, que són prioritàries.
 

c) Servei de grua:  Actuació a requeriment de la Policia Local.

8. Història de la Societat:

La Societat Municipal Mixta va se constituïda en escriptura pública en data 19 de desembre de 1994, en escriptura pública formalitzada davant el Notari Sr. José - Vicente Galdón Garrido, i des del moment de la seva constitució ha vingut desenvolupant les activitats i serveis compresos en el seu objecte social cercant sempre la major eficiència i les despeses operacionals més ajustades, amb la finalitat de mantenir la solvència de la societat, la integritat de les inversions efectuades i un petit marge de beneficis, necessari aquest per permetre la dotació de les reserves obligatòries i estatutàries i per allunyar les situacions de dèficit o pèrdues.

A llarg del temps, i malgrat algunes realitzacions d´obres vinculades al seu àmbit d´actuació o vinculades a activitats municipals, encarregades per l´Ajuntament d´Esplugues de Llobregat, les activitats de la Societat han estat centrades en la Promoció, construcció, gestió i explotació d´aparcaments, la Instal·lació, explotació i conservació de sistemes de regulació de places d´aparcament a les vies públiques, retirada de vehicles de les vies públiques (Grua). És a dir l´eix vertebrador de la activitat societària s´ajusta no només als seus estatuts, sinó que està centrada en el que el plec de condicions tècniques, econòmiques i administratives definidor del servei integral d´aparcaments de l´Ajuntament d´Esplugues de Llobregat.

Des dels inici de les seves activitats, i malgrat no resultar obligatori en funció del volum de negoci, la Societat s´ha sotmès al control d´auditoria externa. L´informe d´auditoria és lliurat anualment a l´Ajuntament d´Esplugues de Llobregat, que l´incorpora entre la documentació que serveix de base al retiment de comptes que es realitza davant el Ple de l´Ajuntament d´Esplugues.

9. Dades estadístiques:

- Evolució dels resultats econòmics dels cinc últims anys:

Exercici 2011Benefici després d´impostos53.030,49 Eur
Exercici 2012Benefici després d´impostos31.491,04 Eur
Exercici 2013Benefici després d´impostos11.437,32 Eur
Exercici 2014Benefici després d´impostos21.191,31 Eur
Exercici 2015Benefici després d´impostos10.285,20 Eur


- Índex d´ocupació de l´estacionament regulat, a 31/12/2015:
Zona Blava: 48,89%
Àrea Verda: 1,3845 vehicles per plaça

- Nombre de vehicles retirats per la grua a 31/12/2015: 717 vehicles:
En situació d´infracció: 597
Presumptament abandonats: 47
Altres situacions: 75
 

10. Òrgans i Funcions (Facultats*):
Junta General d´Accionistes:
Totes les atribuïdes per la legislació vigent a la Junta General d´Accionistes i particularment les següents:
- Aprovació i modificació dels plans i projectes generals dels serveis.
- Emissió d´obligacions i realització d´operacions de crèdit.
- Aprovació dels balanços.
- Qualsevol modificació dels estatuts socials.
- Augment i disminució del capital social.
- Transformació, fusió, escissió o dissolució de la Societat.
Consell d´Administració:
Corresponen al Consell d´Administració totes les facultats necessàries pel compliment i desenvolupament del objecte social, amb excepció de les que la Llei o els Estatuts de la Societat reserven expressament a la Junta General de Accionistes.
Consellers Delegats:  Les pròpies del Consell d´Administració.
 

11. Alts càrrecs i directius: No existeix cap contracte de direcció de cap naturalesa (ni laboral, ni mercantil).
12. Declaracions d´activitats, patrimonials i d´interessos d´alts càrrecs i càrrecs eventuals:
13. Retribucions i assistències:
- Retribucions i assignacions derivades de les sessions de la Junta General d´Accionistes: No existeixen.
- Retribucions de les persones membre del Consell d´Administració: No existeixen
- Assignacions a les persones membre del Consell d´Administració: 540,91
Eur bruts per cada sessió. Assignació vigent en l´actualitat i no modificada des de 1995
- Dietes: No existeix cap dotació o assignació específica.

14. Relació de llocs de treball - persones empleades: 
Règim de contractació laboral:
- Encarregat/da d´aparcament: 1
- Agent d´aparcament: 1
- Inspector/ra zona regulada en via pública: 7

15. Relació de contractes temporals: Cap
16. Retribucions per nivells de les persones empleades:
- Encarregat/da d´aparcament: 29.202,26
Eur
- Agent d´aparcament: 23.605,89
Eur
- Inspector/ra zona regulada en via pública: 21.241,89
Eur

17. Convocatòries de personal: No existeix cap convocatòria prevista.
18. Conveni laboral d´aplicació:
Conveni d´aparcaments, estacionaments regulats de superfície, garatges, servei de rentat i greixatge de vehicles a Catalunya. Cod 7900157011999, de 18/05/2015
 

19. Número d´alliberats sindicals: Cap
20. Resolucions sobre incompatibilitats: Cap
21. Actes de Consell d´Administració:
22. Estatuts
23. Relació de contractes:
a) Operacions materials de retirada de vehicles: Antonio Díaz Conejo.
b) Recollida, manipulació i transport d´efectiu: Loomis Spain S.A.
c) Hostalatge de dades i software/ Manteniment de parquímetres: Parkare Group.
d) Servei auxiliar de vigilància d´aparcaments de vehicles: Tempo faculity 14, S.L.
e) Rotagrama: Distintius Residents, impresos.
f) Parkare Group S.L.U. :Parquímetres i material de reposició.
g) General Grafic S.A.: Impresos, rotllos paper tiquets.
h) Copyservi: Material oficina.
i) Master Batery: Bateries i piles per a parquímetres.
j) Paco Garcia Prendas y Uniformidad: Sastreria, uniformes personal.
k) Sumipar S.A.: Equips i software aparcament pl. Catalunya.
l) Inter Road: Senyalitzacions, pintura i obres auxiliar.
m) ER Klean Services. SL.: Neteja parquímetres.

24. Relació de convenis: La societat no té subscrit cap conveni.
25. Relació de subvencions de servei: La societat no ha atorgat ni rebut cap subvenció durant els exercicis 2015 i 2016.
26. Pressupost:
27. Liquidació del pressupost:
28. Compte general:
29. Tramitació Informació Sindicatura de Comptes: Efectuada en data 10/10/2016.
30. Compliment objectius d´estabilitat pressupostària:
La societat compleix els objectius d´estabilitat pressupostària, ja que:
- No té contret cap deute ni a curt, ni a llarg termini a 31/12/2016.
- Les liquidacions pressupostàries:
De 2015, va tenir un resultat positiu després d´impostos de 10.285,20
Eur.
De 2016, està en termini legal de realització.
- El termini de pagament a proveïdors: És de 15 dies comptats des de la data de lliurament de la factura.

31. Endeutament: La societat no té cap crèdit, préstec, leassing concertat ni pendent de pagament.
32. Termini mig de pagament a proveïdors/res: 15 dies des del lliurament de la factura.
33. Auditoria de comptes: Els comptes de la societat s´auditen anualment.
34. Inventari de patrimoni:
a) Patrimoni immoble:
Drets d´ús sobre 91 places d´aparcament d´estacionament soterrani situat a Plaça de Catalunya, d´Esplugues de Llobregat. Cost d´adquisició: 472.157,48 ?. Valor comptable a 31-12-2015, 284.397,87
Eur.
b) Patrimoni moble:
...Màquines multiparquímetre: Valor contable, a 31-12-2015:
35. Catàleg de serveis**:
El catàleg de serveis de la societat es correspon amb les activitats que desenvolupa i que ja han estat indicades.
36. Carta de serveis: La societat municipal mixta no ha aprovat cartes de serveis, fins a la data.
37. Informació sobre els resultats de les avaluacions de qualitat i de la incidència social de les polítiques públiques: (.......)
38. Informació relativa als canals de participació i els procediments participatius en tràmit: (...)
39. Instància genèrica:
40. Notificacions electròniques:
41. Factures electròniques (any 2016) :
Tota la facturació emesa es realitza de forma electrònica.
No s´ha rebut cap factura electrònica.
42. Sol·licituds d´accés a la informació (any 2016):
No han estat formulades, per escrit, cap sol·licitud d´accés a la informació. Amb aquesta finalitat s´utilitza el formulari base del propi Ajuntament d´Esplugues de Llobregat.
43. Suggeriments, queixes i preguntes (any 2016):
No han estat formulades, per escrit, cap suggeriment, queixa o pregunta.
44. Catàleg de tràmits: (....)
45. Atenció ciutadana:
Telèfon d´atenció a la ciutadania:
46. Calendari de dies hàbils:
Dies hàbils a efectes del funcionament dels serveis:
- Amb caràcter general s´aplica el calendari de dies hàbil corresponent al municipi d´Esplugues de Llobregat.
- L´única excepció correspon al servei d´estacionament regulat. Per aquest servei el mes d´agost és inhàbil.
47. Incidències de servei:
Durant l´exercici 2016 no s´han recollit incidències rellevants en la prestació dels serveis.
48. Canals de participació ciutadana:
La societat municipal mixta utilitza el canals de participació ciutadana posats a disposició de la ciutadania en general pel l´Ajuntament d´Esplugues de Llobregat, sense perjudici de la comunicació que directament realitzen les persones usuàries a través del personal de servei de la societat.
49. Xarxes socials: No es disposen.
50. Processos participatius en tràmit: Cap
51. Consultes més freqüents rebudes de la ciutadania i d´altres organitzacions (any 2016):
De la ciutadania:
- Sobre la visibilitat dels tiquets de àrea verda, en relació amb el temps d´ús:
Com a conseqüència de les consultes efectuades es va procedir al canvi dels elements impresos per incrementar la seva durabilitat.
- Sobre el funcionament de les màquines expenedores de tiquets:
Aquestes consultes són resoltes per les persones que actuen com a inspectores.
- Sobre les tarifes de les places d´estacionament en els aparcaments disgregats de la via pública:
Aquestes consultes són resoltes per la direcció de la societat i/o per la persona encarregada de l´aparcament.
D´altres organitzacions: Cap consulta efectuada.