CAST  |  
Imagen de Bienvenida
Estàs a: Inici Empreses Bústia de factures

Bústia de factures

Presentar una factura electrònica a l´Ajuntament d´Esplugues
Instrucció que regula el procediment de registre i tramitació de les factures i altres documents justificatius de les prestacions emesos pels contractistes de l´Ajuntament d´Esplugues ( aprovada per la Junta de Govern Local de data 23/12/2014)

Com presentar una factura a l´Ajuntament d´Esplugues de Llobregat. Factures en paper i electròniques:

A partir del 15/01/2015 es obligatòria la presentació de factura en format electrònic per aquelles entitats esmentades a l´art. 4 de la Llei 25/2013 d´Impuls de la Factura Electrònica. Per tant estan obligades a presentar factura electrònica les S.A., S.L., U.T.E., persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola, establiments permanents i sucursals d´entitats no residents en territori espanyol en els termes establerts en la normativa tributària, les AIE, les AIE europeu, fons de pensions, fons de capital risc, fons d´inversions, fons d´utilització d´actius, fons de regularització del mercat hipotecari, fons de titulació hipotecària o fons de garantia d´inversions, qualsevol que sigui el seu import.La presentació de les factures en format electrònic s´haurà d´efectuar en el format previst en la normativa vigent (versions 3.2 o 3.2.1 del format electrònic facturae).

Els subjectes no inclosos en l´art.4  poden escollir entre presentar les factures en paper o en format electrònic.

Requisits de les factures:

Sense perjudici d´altres dades o requisits que puguin ser obligatoris per aplicació del Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s´aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, haurà de constar a les factures presentades:

a) Número i, si escau, sèrie de la factura.

b) La data de la seva expedició.

c) Identificació del proveïdor o contractista expedidor de la factura (nom i cognoms o denominació social completa, NIF / CIF i domicili), si és possible correu electrònic, telèfon i persona de contacte.

d) Identificació de l´Ajuntament, amb el seu CIF i domicili fiscal (Ajuntament d´Esplugues de Llobregat, CIF P0807600B, Plaça Santa Magdalena, 5-6 de Esplugues de Llobregat (Barcelona), amb identificació del Centre gestor que va efectuar l´encàrrec.

e) Descripció suficient de l´obra, servei o subministrament realitzat, amb detall d´unitats i preus, així com qualsevol descompte o rebaixa que no estigui inclòs en els preus unitaris.

f) Import de les operacions, amb base imposable, tipus d´IVA, quota i total factura. En el cas que l´operació que es documenta estigui exempta d´IVA, referència a la normativa o indicació d´aquesta exempció.

g) Retencions en concepte d´IRPF i altres que, si és el cas, resultes procedents.

h) Data en què s´hagin efectuat les operacions que es documenten o en què, si s´escau, s´hagi rebut el pagament anticipat, sempre que es tracti d´una data diferent a la d´expedició de la factura.

1) Unitat tramitadora: Unitat de Gestió i control de la facturació.

2) Centre o unitat administrativa que ha realitzat la despesa.

A més de les dades assenyalades prèviament, es recomana fer constar en les factures la següent informació:

- EI correu electrònic, telèfon i concreció de la persona de contacte. Aquells proveïdors que ostentin la condició de persona jurídica hauran de facilitar l´adreça de correu electrònic d´acord amb el que preveu l´article 27.6 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d´accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Llista de Codis DIR3 de l´Ajuntament d´Esplugues de Llobregat

Canals de presentació:

A) Factures electròniques:

A partir de l´1 de gener de 2018 les factures  no emeses per persones físiques, es presentaràn obligatòriament pel canal electrònic

- Canal electrònic. Les factures es presenten a través de la plataforma e.F.A.C.T.

 

B) Factures amb suport paper:

- Canal presencial. Les factures es presentaran al Punt d´Atenció a la Ciutadania en dies laborables i en horari de 8.30 a 18.30 h

- Presentació per correu: Les factures rebudes per correu postal, seran lliurades immediatament pel Registre General de l´Ajuntament al Registre General de Factures. En cas de conflicte de dates, entre la del Registre de Factures i la del Registre General de l´Ajuntament, prevaldrà la més antiga en el temps.