CAST  |  
Imagen de Bienvenida
Estàs a: Inici Entitats Catàleg de dades i documents interoperables

Catàleg de dades i documents interoperables

CATÀLEG DE DADES I DOCUMENTS INTEROPERABLES AJUNTAMENT D´ESPLUGUES DE LLOBREGAT

La llei 39/2015, d´1 d´octubre, del procedimentadministratiu comú de les administracions públiques, en el seu article 28.2, enuncia que els interessats no estan obligats a aportar documents que hagi elaborat qualsevol Administració i que, en absència d´oposició de l´interessat, les administracions públiques han de sol·licitar els documents electrònicament a través de les seves xarxes corporatives o mitjançant una consulta a les plataformes d´intermediació de dades o altres sistemes electrònics habilitats a l´efecte.

D´altra banda, l´article 5.c. de l´Ordenança reguladora de l´Administració electrònicaa l´Ajuntament d´Esplugues de Llobregat reconeix el dret a no haver de presentar documents que es trobin en poder de l´Administració municipal o de la resta d´administracions públiques amb les quals l´Ajuntament d´Esplugues de Llobregat hagi signat un conveni d´intercanvi d´informació i l´article 24.1 en relació a la presentació de documents no caldrà aportar documents que estiguin en poder de l´Administració municipal o d´altres administracions públiques amb les quals l´Ajuntament d´Esplugues de Llobregat hagi signat un conveni de col·laboració. L´exercici d´aquest dret es farà d´acord amb la normativa aplicable a cada procediment, i amb la normativa aplicable a la protecció de dades de caràcter personal.

Què és el Catàleg de dades i documents interoperables?

El catàleg de dades i documents interoperables identifica aquelles dades i documents en poder de l´Ajuntament d´Esplugues de Llobregat i/o altres administracions públiques, les quals l´Ajuntament d´Esplugues de Llobregat podrà consultar electrònicament en altres organismes o administracions i, en conseqüència, no caldrà que la ciutadania les aporti en aquelles tramitacions on s´indiqui amb l´Ajuntament.

Aquest catàleg de dades i documents interoperables de l´Ajuntament d´Esplugues de Llobregat progressivament s´anirà ampliant, tant pel que fa a la incorporació de noves consultes de dades, com en la seva concreta aplicació en les tramitacions administratives.

Esplugues de Llobregat,  5 de maig de 2017

Organisme                                  Dades i/o documents

 

Agencia Estatal de l´Administració Tributària (AEAT)

 

 

 

 

Obligacions tributàries segons llei de  contractes

Obligacions tributàries per a subvencions i ajuda

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)

Certificat individual de nivell de renda

Certificat de renda per a prestacions socials

Certificat de renda per a beques

Pensions públiques exemptes

Direcció General de Cadastre

Dades cadastrals d´un immoble

Direcció General de Policia (DGP)

Verificació d´identitat (sense dades de residència)

Consulta d´identitat (sense dades de residència)

Instituto Nacional de Empleo  (SEPE)

Prestacions percebudes

Imports de prestacions actuals

Imports de prestacions per períodes

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Consulta de prestacions socials públiques

Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO)

Consulta de nivell i grau de dependència

Tresoreria de la Seguretat Social (TGSS)

Situació de deute

Informe de vida laboral últims 12 mesos

Ministeri de Justícia

Consulta d´inexistència d´antecedents penals per delictes sexuals

Consulta d´inexistència d´antecedents penals

Departament de Benestar i Família

Consulta de dades completes d´un Títol de família nombrosa  i nombre de discapacitats

Consulta de vigència d´un títol de família monoparental i dades completes d´un títol (discapacitats)

Institut Català d´Assistència i Serveis Socials (ICASS)

Discapacitats. Dades bàsiques

Discapacitats. Dades complertes

Departament de Justícia. Registre d´entitats jurídiques.

Dades d´estatuts

Dades de l´entitat

Dades d´inscripció

Servei d´Ocupació de Catalunya (SOC)

Certificat de perceptor de prestacions

Ministeri de Justícia. Registres civils

Consulta dades de naixement.