CAST  |  
Imagen de Bienvenida
Estàs a: Inici Entitats Notificació electrònica

Notificació electrònica

LES NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES

Accés a la bústia de notificacions d´eNOTUM

Accés a la bústia de notificacions del Portal de la Ciutadania

Guia d´ús de les notificacions electròniques amb eNOTUM

Guia d'accés a les notificacions electròniques del Portal 

Requisits tècnics per accedir a les notificacions electròniques eNOTUM

Què és?

El Servei de Notificacions Electròniques de l´Ajuntament d´Esplugues permet realitzar notificacions d´actes administratius (resolucions, decrets, notificacions per a contractació,notificacions de sancions de trànsit, convocatòries d´òrgans col·legiats, etc.) i comunicacions per mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent, segons  l´article 40 i següents de la Llei 39/2015 de ProcedimentAdministratiu Comú de les Administracions Públiques

L´Article 41.1 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix el caràcter preferent de les notificacions per mitjans electrònics. En tot cas, es realitzaran d´aquesta manera quan l´interessat estigui obligat a rebre-les per aquesta via.

Per tant, per a aquells interessats que no estan obligats, la notificació electrònica té caràcter voluntari. Les persones podran decidir i comunicar en qualsevol moment a l´Ajuntament d´Esplugues de Llobregat que les notificacions successives es practiquin o deixin de practicar-se per mitjans electrònics.

D´acord a l´art. 43.1 de la mateixa norma, la notificació electrònica ha de ser practicada mitjançant compareixença  a la Seu electrònica, tant per a l´accés a les notificacions electròniques derivades d´aquells procediments als que voluntàriament hagi decidit subscriure com per aquells en què la notificació electrònica sigui obligatòria.

En el cas dels usuaris obligats per l´Art. 14.2 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, aquest serà el mitjà de notificació emprat, a causa de l´obligació a relacionar-se per mitjans electrònics amb les Administracions Públiques.

Qui està considerat com a subjecte obligat ?

D´acorda l´art. 14.2 , estarán obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques:

  • Les persones jurídiques.
  • Les entitats sense personalitat jurídica.

  • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereix la col.legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en l´exercici de l´activitat professional esmentada. En tot cas, dins d´aquest col.lectiu s´hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.

  • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l´Administració.

Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per la seva condició d´empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

L´Ajuntament d´Esplugues de Llobregat podrà establir l´obligació de l´ús de mitjans electrònics per a la pràctica de notificacions a aquelles persones jurídiques o col·lectius de persones físiques que per motius de la seva capacitat econòmica o tècnica, dedicació professional o altres motius acreditats, tinguin garantit l´accés i la disponibilitat dels mitjans tecnològics necessaris.

Per contra, en el cas de persones físiques, per a poder realitzar la notificació electrònica l´Ajuntament necessita l´autorització de la persona interessada. Aquesta autorització la pot fer en el mateix moment de la sol·licitud d´inici de qualsevol procediment.

En qualsevol moment del procediment, aquells interessats que no estiguin obligats a rebre notificacions electròniques, podran revocar el seu consentiment a ser notificats electrònicament i tornar al format paper tradicional (Article 41b) de la llei 39/2015, d´1 d´octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el que caldrà fer mitjançant sol·licitud al Registre General d´Entrada, presencialment als Punts d´Atenció a la Ciutadania o electrònicament a la Seu electrònica d´Esplugues de Llobregat.

 

Com funciona?

Cada vegada que es posi a disposició una notificació electrònica, l´Ajuntament enviarà un correu electrònic informatiu a l´adreça de correu electrònic que s´ha indicat. Cal recordar que aquest correu electrònic només té efectes informatius.

Per tant, és indispensable disposar d´una adreça electrònica i facilitar-la per tal de poder ser notificat per mitjans electrònics i ha de complir els requisits legalment previstos.

El sistema de notificacions emprat per l´Ajuntament d´Esplugues de Llobregat és l´e-NOTUM. Un cop la notificació es troba a dins el sistema,s´envia un correu electrònic a l´adreça electrònica de la persona interessada en el que se l´avisa de la data i hora en què la notificació està disponible a l´e-NOTUM. Si la persona interessada ha facilitat un número de dispositiu móvil també rebrà el mateix avís mitjançant un missatge SMS.

Per poder accedir a les notificacions o comunicacions electròniques, la persona interessada ha d´identificar-se mitjançant algún dels dos mecanismes següents:

a) mitjançant un certificat electrònic reconegut per l´Agència Catalana de Certificació (CATCert), és a dir, un idCAT,e-DNI, T-CAT , FNMT o altres.  Si no en teniu, podeu sol·licitar un certificat idCat personalment al Punt d´Atenció a la Ciutadania. La llista de certificats reconeguts pot consultar-se a: https://www.aoc.cat/serveis-aoc/validador/#1450087630072-d2a9bd43-debe

b) mitjançant una contrasenya d´un sol ús, que s´enviarà al´adreça de correu electrònic i al dispositiu mòbil indicats en la sol.licitud.

Des del moment del dipòsit de la notificació per part de l´Ajuntament es disposa de 10 dies naturals (o 5 dies naturals en el cas dels expedients de contractació) per accedir a la notificació electrònica rebuda. Si transcorregut aquest termini no heu accedit a la notificació, aquesta s´entendrà rebutjada a tots els efectes, i l´acte es donarà per notificat a tots els efectes legals sense necessitat de cap altre tràmit, i continuarà el procediment (article 43 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú), llevat que d´ofici o a instància del destinatari o destinatària es comprovi fefaentment la impossibilitat tècnica o material d´accedir-hi.

Quins avantatges té?

1.Seguretat: Total garantia de seguretat, confidencialitat, privacitat i seguretat jurídica.

2.Comoditat: Estalvi de temps i flexibilitat d´accés.

3.Facilitat: Accés a través d´Internet. Es rep un correu electrònic amb cada avís de notificació.

4.Accessibilitat: disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana.

5.Proximitat: Sense desplaçaments ni esperes

6.Estalvi: Suprimeix la impressió, ensobrat i manipulat de la notificació.

7.Sostenibilitat: Sense paper i sense emissions. No hi ha impressions ni desplaçaments.  

Accés a la bústia de notificacions d'eNOTUM

Accés a la bústia de notificacions del Portal de la Ciutadania

Guia d´ús de les notificacions electròniques amb eNOTUM

Guia d'accés a les notificacions electròniques del Portal

Requisits tècnics per accedir a les notificacions electròniques eNOTUM