CAST  |  
Imagen de Bienvenida
Estàs a: Inici Entitats Preguntes més freqüents

Preguntes més freqüents

Documents d'ajuda

Indicacions per identificar-se i així  operar a la seu electrònica

Com obtenir IdCATMòbil

Com han de tramitar electrònicament les entitats i associacions

 

Què és la seu electrònica?

La seu electrònica de l'Ajuntament d’Esplugues de Llobregat es l'adreça electrònica disponible per als ciutadans i ciutadanes, la titularitat, gestió i administració de la qual corresponen a l'Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, qui determina les condicions de creació i del seu funcionament.

La seu electrònica posa a disposició dels ciutadans i ciutadanes, com a mínim, els seguents continguts:

- Ambit d’aplicacio de la seu electrònica.

- Informació sobre l'organització administrativa, les seves competencies, les autoritats, el personal directiu i el personal a llur servei.

- Informació sobre els procediments que son d'interes per als ciutadans

- Informació sobre l'activitat de l’Administració municipal .

- Els mitjans electrònics que els ciutadans i ciutadanes poden utilitzar en cada suposit en l’exercici del seu dret a comunicar-se amb l’Ajuntament i per a la formulacio de suggeriments i queixes.

- Informació necessaria per a la correcta utilitzacio de la seu i relacio dels serveis disponibles.

- Eventualment, publicacions dels diaris o butlletins oficials.

- Relació de sistemes de signatura electrònica admesos.

- Disposicions de creació i funcionament del Registre Electrònic.

- Relació actualitzada de sol·licituds, escrits i comunicacions que poden presentar-se.

- Indicació de la data i hora oficial.

- Indicació dels dies que es consideren inhabils.

- Indicació dels models o sistemes electrònics de sol·licitud.

- Les actes de les sessions del ple.

- Aquells altres continguts i Informacións legalment establerts.

 

Tenen la mateixa validesa les gestións realitzades a la Seu que de forma presencial?

Sí, tenen la mateixa validesa els tràmits realitzats a través de la Seu Electrònica que els efectuats de forma presencial.

 

Com puc fer un tràmit en línia?

A la llista de tràmits hi apareix una imatge on es desplega una fitxa informativa amb  una breu explicació sobre com fer el tràmit. Al costat,  un botó amb un candau obert o tancat ens indica si cal certificat o no. En molts tràmits apareix un model genèric de sol·licitud per tal que sigui acompanyat de tots els documents emplenats que consten a la fitxa informativa.

 

Què és el registre electrònic?

El registre electrònic és l'accés per mitjans electrònics al Registre Electrònic General de Documents de l’Ajuntament i permet la presentació de documents tots els dies de l’any durant les vint-i-quatre hores.

 La presentació de sol·licituds, escrits o comunicacions per mitjans telemàtics tindrà els mateixos efectes que la presentació efectuada per la resta de mitjans admesos per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracións públiques.

 

Com funciona el còmput dels terminis a l’hora de presentar un document al registre electrònic?

La data d’entrada i/o de sortida s’acreditarà mitjançant un servei de consignació electrònica de data i hora. A l'efecte del còmput de terminis, la recepció de documents en un dia inhàbil s’entendrà efectuada el primer dia hàbil següent. El registre electrònic es regirà per la data i l’hora oficials.

El registre electrònic emetrà automàticament un rebut consistent en una còpia autenticada de l'escrit, sol·licitud o comunicació presentats, així com un rebut amb la relació dels documents presentats, incloent-hi la data i l’hora de presentació i el número d'entrada en el registre. La no emissió del rebut o, si escau, la recepció d’un missatge d’indicació d’error o deficiència en la transmissió implica que no s’ha produït la recepció.

 

Què és la data i hora oficial?

D’acord amb la legislació vigent, la data i hora oficial de la seu electrònica es sincronitzen amb el Real Instituto y Observatorio de la Armada

Per a qualsevol tràmit, la data i hora de la seu és la que tindrà validesa legal i no la de l'equip des del qual es realitzi el tràmit.

 

Què passa si el registre electrònic no està operatiu?

Quan, per raons tècniques, es pugui preveure que el registre no podrà estar operatiu, es publicarà a la seu electrònica la informació sobre la suspensió temporal del servei, la previsió de la durada de la mateixa i, si escau, de l’adopció de mesures correctives de la situació.

 

Quin és el format en el que s'han d'adjuntar els documents ?

Els formats admesos son:  PDF, BMP, GIF, TIFF, JPG, ZIP, DGN, DWG, DXF, GML i XLS.  

 

Quans documents es poden adjuntar com a màxim ?

Es poden adjuntar un màxim de 20 documents,  tot i que depenent del pes total el nombre òptim és 10.  

 

Quina és la mida màxima que poden tenir els documents adjunts?

Cada document adjunt pot tenir una mida màxima de 15 Mb. I en total, tots els documents en conjunt no poden passar dels 40 Mb.

 

Aleshores, com puc aportar documents de més de 15 MB?

En primer lloc, cal fer el tràmit en línia sense adjuntar aquests documents que ocupen més de 15 Mb.  A la sol·licitud, cal identificar tots i cadascún dels documents que no s’han pogut adjuntar i sol·licitar una invitació a la Plataforma Almacen, del Ministerio de Politica Territorial y Función Pública.  En poques hores , a l’adreça electrònica de la sol·licitud es rebrà una invitació per accedir a la plataforma Almacen, des del qual es poden enviar documents de fins a 150 Mb. Aquests hauràn d'estar signats electrònicament.

Com em puc identificar i signar a l’hora de relacionar-me amb l’Ajuntament per mitjans electrònics?

Els interessats poden signar a través de qualsevol mitjà que permeti acreditar l'autenticitat de l'expressió de la seva voluntat i consentiment, així com la integritat i inalterabilitat del document.

En cas que els interessats optin per relacionar-se amb les administracións públiques a través de mitjans electrònics, es consideren vàlids als efectes de signatura:

a) Sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos a la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». A aquests efectes, s'entenen compresos entre els esmentats certificats electrònics reconeguts o qualificats els de persona jurídica i d'entitat sense personalitat jurídica.

b) Sistemes de segell electrònic reconegut o qualificat i de segell electrònic avançat basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de segell electrònic inclosos a la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació».

c) Qualsevol altre sistema que les administracións públiques considerin vàlid, en els termes i condicions que s'estableixin.

 

Què és AutoFirma?

AutoFirma és una aplicació d'escriptori del Ministeri d'Hisenda i Administracións Públiques, necessària  per realitzar la signatura electrònica d'un tràmit de la seu en el seu equip local d'una forma senzilla, i sense necessitat d'utilitzar applets, la qual cosa li permet fer ús de navegadors web que ja no donen suport a aquesta tecnologia.

 

Com puc instal·lar AutoFirma en el meu equip?

L'aplicació AutoFirma disposa de versions per Windows, Linux i Mac a la seva pàgina oficial. Descarregar Autofirma.

Pot consultar el procés d'instal·lació d'AutoFirma en el següent Manual d'instal·lació d'usuaris. Necessitarà disposar de permisos d'administrador per poder instal·lar i executar l'aplicació en el seu equip.

Pot visualitzar el tutorial d'instal·lació d'Autofirma.

 

Què és un certificat digital ?

És un document electrònic que garanteix la identitat d'una persona en un sistema informàtic i permet realitzar tràmits telemàtics amb plenes garanties tècniques i jurídiques en diferents portals o plataformes.

Els certificats han de ser emesos per una entitat de certificació (entitat de confiança que s’encarrega de verificar les identitats certificades, com per exemple, la Generalitat de Catalunya).

 

Què es pot fer amb el certificat digital?

Identificar-se i garantir la identitat de l’usuari a Internet.

Signar documents electrònics amb validesa legal.

Accedir a informació personal i/o continguts restringits de la Seu.

 

Què és un IdCAT?

L'idCAT Certificat és un identificador digital que s'instal·la al vostre navegador tot garantint la vostra identitat a Internet i us permet accedir als diferents tràmits i gestións que ofereixen moltes administracións

 

Com puc obtenir un IdCat?

Donat que l’Ajuntament d’Esplugues és una Entitat de Registre Col·laboradora, podeu  adreçar-vos personalment  a un PAC amb el document d'identificació, on se li farà una prevalidació de les seves dades. Més informació .

 

Què és l’IdCAT móbil ?

És un sistema d’identificació basat en l’ús de contrasenyes d’un sol ús que s’envien per SMS al telèfon mòbil. No calen certificats i el sistema no té data de caducitat. A més, l’alta al servei no té cap cost i la pot demanar per internet qualsevol persona que tingui més de 16 anys.

 

Quina és la diferencia entre IdCAT i IdCAT mòbil ?

L'idCAT és un certificat amb nivell de seguretat alt que permet la identificació i signatura per a tràmits que requereixin aquest nivell de seguretat per la informació que tracten. A més l’idCAT proporciona una signatura electrònica avançada.

L'idCAT Mòbil és un sistema d’identificació i signatura amb nivell de seguretat mitjà i que proporciona una signatura reconeguda.

 

Què és la carpeta ciutadana ?

És l’espai personalitzat de relacions amb l’Ajuntament on es pot accedir als procediments, documents, comunicacions i notificacions del seu interès, i que dóna compte de la traçabilitat dels documents i procediments. L’accés a la carpeta ciutadana requereix la identificació electrònica de l'interessat.

 

Què és una notificació electrònica?

És una notificació que es practica per mitjans electrònics sempre i quan la persona interessada hagi assenyalat aquests mitjà com a preferent o expressi el seu consentiment a la seva utilització, en qualsevol dels procediments administratius tramitats en l’Ajuntament. Vegeu l’apartat de Notificacions dins de la Seu.

Les persones interessades que no estiguin obligades a rebre notificacions electròniques, podrán decidir i comunicar en qualsevol moment a l’ Ajuntament , mitjançant models normalizats, que les notificacions succesives es practiquin o deixin de practicar-se per mitjans electrònics

La persona interessada en rebre notificacions per mitjans electrònics haurà de disposar d’una adreça electrònica, que podrà ser proveïda per l’Ajuntament, que compleixi els requisits legalment previstos.

Amb independencia de que la notificació es realitzi en paper o per mitjans electrònics, l’Ajuntament enviarà un avis a l’adreça de correu electrònic de la persona interessada, informant-lo de la posada a disposició d’una notificació a la seu electrònica.

 

Quan s’entén practicada una notificació per mitjans electrònics?

La notificació s’entendrà practicada a tots els efectes legals en el moment que es produeixi l’accés al seu contingut a l’adreça electrònica. El sistema de notificació acredita la data i hora de posada a disposició de la notificació a l’adreça electrònica de la persona interessada i la data i hora d’accés al contingut de l’acte notificat per part del ciutadà o ciutadana, així com qualsevol causa tècnica que impossibiliti alguna de les circumstàncies anteriors.

Quan hi hagi constància de la posada a disposició de la notificació a l’adreça electrònica i transcorrin 10 dies naturals sense que s’accedeixi al seu contingut, s’entendrà que la notificació ha estat rebutjada als efectes del que preveu l’article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracións públiques i del procediment administratiu comú, excepte que d’ofici o a instància de la persona interessada es comprovi la impossibilitat tècnica o material de l’accés a la seva adreça electrònica.

 L'accés electrònic per part de les persones interessades al contingut de les actuacions administratives corresponents tindrà els efectes propis de la notificació per compareixença, sempre que quedi constància d’aquest accés.

 

Quina vigència té l’adreça electrònica vàlida als efectes de notificació?

L’adreça electrònica tindrà vigència indefinida com a adreça vàlida als efectes de notificació, excepte en els supòsits que la persona titular en sol·liciti la revocació o modificació, per defunció de la persona física o extinció de la personalitat jurídica, quan una resolució administrativa o judicial ho ordeni o pel transcurs de 3 anys sense que s’utilitzi per a la pràctica de les notificacions. En aquest cas, es comunicarà a la persona interessada per tal que pugui expressar el seu interès a mantenir-la activa; en cas contrari, s’inhabilitarà l’adreça electrònica.

 

Què ha de garantir el sistema de codi segur de verificació?

El caràcter únic del codi generat per a cada document.

La seva vinculació amb el document generat i amb el signant.

Així mateix, s'ha de garantir la possibilitat de verificar el document pel temps que s'estableixi en la resolució que autoritzi l'aplicació d'aquest procediment.